bize ulaşın
ENGLISH
Aydınlatma Metni

 

AYDINLATMA METNİ

1 - Veri Sorumlusunun Kimliği

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ( ODA )  olarak hizmetlerimizi en iyi şekilde sunabilmek bizim için büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda veri sorumlusu sıfatıyla elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2- Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 Aşağıda yer alan verileriniz www.cerkezkoytso.org.tr web adresinde yer alan ‘BİZE SORUN’ bölümü üzerinden elektronik bir şekilde beyan, bilgi ve onayınız doğrultusunda toplanabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen kişsisel veri niteliğine haiz olan; isim-soyisim, e-posta adresi, firma unvanınız ODA tarafından açık rızanız ve 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde kişisel verilerin işlenme şartlarından olan ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.

3-  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, ODA tarafından sunulan web adresinde yer alan ‘ BİZE SORUN’ başlığı altında sizlerin ODA’ya soracağınız sorulara en iyi şekilde yanıt verebilmek ve sorduğunuz soruların cevaplarını sizlere iletebilmek amacı ile işlenmektedir.

4- İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarılma Amacı

ODA tarafından yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ODA’mıza sormuş olduğunuz soruların türlerine göre ( hukuksal, isg ve mali konularda ) sorularınıza cevap verebilmek amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. Madddesine uygun olarak destek alınan ilgili üçüncü kişilere aktarılacaktır.

5- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ve İmha

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla ODA ile paylaşılmış olunan kişisel veriler elektronik ortamda 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak saklanmakta olup, işbu veriler ilgili bölümden soru sormak için veri sahibi tarafından paylaşılmasından itibaren 6 ay saklanmaktadır. Verilerin imhası ise ilgilinin talebi ile re’sen veya ODA tarafından saklama süresini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında 6698 sayılı Kanun’da belirtilen usullere göre imha edilmektedir.

6- Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahipleri;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı  ODAMIZ internet sitesinden veya Odamız hizmet binasından ulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

-Gazi Osman Paşa Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi, No: 5-1 59500
Çerkezköy / TEKİRDAĞ adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

-ODA’nın kayıtlı cerkezkoytso@hs01.kep.tr elektronik posta adresine (KEP); veya

-Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile ODA’mızın  info@cerkezkoytso.org.tr  adresine; veya 

-Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, KVK Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

ODA, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır.

Açık Rıza veya Onay Metni

6698 sayılı Kanun çerçevesinde kişisel verilerimin; web sitesinde yer alan ‘BİZE SORUN’ bölümü üzerinden tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni nedenlerle veya yapılan işin niteliği gereği üçüncü kişiler ile paylaşılması dahil olmak üzere yukarıda aydınlatma metni ile açıklandığı üzere işlenmesine, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi ve aydınlatılmış olarak açık rızam ile onay veriyorum.