bize ulaşın
ENGLISH
Politikalar
Misyon, Vizyon ve Kalite Politikası

MİSYONUMUZ

 • Mevzuatla verilmiş görevleri layıkıyla yerine getirmek,
 • Üyelerinin sorunlarını çözecek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri sunmak,
 • Bölgemizin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına katkı sağlamak,

 

VİZYONUMUZ

 • Üyelerinin sahiplendiği, iş âleminin önemsediği, politika yapıcıların karar süreçlerine dâhil ettiği, proaktif yaklaşımları ve araştırmacı nitelikleriyle ön plana çıkan, çözüm odaklı bir oda olmak.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini “Sürekli İyileştirmek”
 • Hukukun üstünlüğüne olan inanç ve kanunlara bağlılık çerçevesinde, kurumsal saygınlığı koruyarak üyelerimize hizmet vermek,
 • İnsana ve çevreye saygılı, ahlakın ve dayanışmanın korunduğu, şeffaf, kişisel sorumluluğun üstlenildiği, işin ilk seferinde doğru yapıldığı bir kurum olarak üyelerimize ve paydaşlarımıza hizmet etmek,
 • Üyeleri ve çalışanları arasında takım çalışmasının desteklendiği, ulaşılabilir bir kurum olma yönünde hareket etmek.
 • Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığı güçlendirerek, katkı ve sahiplenmeyi sağlamak.

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 Üye odaklı yaklaşım ile;

 • Doğru kişi doğru işe yerleştirilir.

 • Çalışanlarımız için sürekli gelişim ve iyileştirme olanakları sağlanır,

 • Rotasyon uygulamaları ile kurum içi gelişim ve iletişim yüksek tutulur,

 • Anlaşılır, adil ve şeffaf ücret politikası yürütülür,

 • Performans Yönetim Sistemi ile çalışanlarımızın performansları değerlendirilir, gelişime açık yönleri belirlenir,

 • Çalışanlarımıza kariyer planı oluşturulur.

 • Çalışanlarımızla uzun vadeli birlikte olmak amaçlanır.

Haberleşme Politikası
 • Belli başlı yerel gazeteler ile abonelik sistemi oluşturularak Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberler derlenerek basın arşivi hazırlanır.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Kurulu, Odamız yayınlarının içeriğinin belirlenmesi, yayınların kalite kontrol, kabul süreçlerinin ve yayın işleri ile ilgili her türlü koordinasyon çalışmalarını yürütür.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetleri, çeşitli konularda görüşleri, bölgemizle ilgili haber ve röportajları üç ayda bir yayınlanan Birlik dergisinde yayınlanır ve hedef kitlemize ulaştırılır.
 • Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu her yıl yayımlanır, hedef kitlemize ulaştırılır.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenir.
 • Odanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenir.
 • SMS mesajları, afiş, broşür gibi yayınların oda ilan panosunda ve internet sayfasında etkinlik süresince duyurulur, sosyal medya aracılığıyla hedef kitlemizle paylaşılır.
 • Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesi sağlanır.
 • Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturularak, üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyuruların e-posta, internet sayfası ve sms programı üzerinden yapılması sağlanır.
 • Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennileri gazete ilanları yoluyla hedef kitleye ulaştırılır.
 • Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyon (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni) basına açık olarak yapılır.
 • Basın ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla basın mensupları ve Oda yönetiminin katılımı ile çeşitli etkinlikler düzenlenir.
Mali Politika
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi,  üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler,  5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın bütçesi,  plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.
 • Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine sayman üyenin imzası aranır.
 • Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclislerce saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.
 • Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık,  verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.
 • Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara ve oda üyelerine sunar.
 • Odanın mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.
 • Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb. risklere karşılık sigortalanır.
Bilişim Teknolojileri Yönetim Politikamız
 • Odanın bilgi varlıklarını içeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı korumak,
 • Bilişim teknolojilerinde yaşanabilecek bir kesinti durumunda, hizmeti iş süreçleriyle önceden belirlenmiş süreler içinde tekrar kullanılabilir hale getirmek ve verilen hizmetlerin sürekliliğini gerektiği şekilde sağlamak,
 • Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Bilişim teknolojisi kullanılacak süreçlerin iş süreklilik planlarını hazırlamak, sürdürmek ve test etmek
 • Bilgi güvenliğini sağlayacak şekilde bilişim altyapısına dönüşümü yapılan veya geliştirilen süreçlerin eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların süreç sorumluları tarafından Genel Sekretere rapor edilmesini ve gerekli önlemlerin alınması için aksiyon planlarının hazırlanmasına zemin hazırlamak,
 • Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
Yardım ve Sponsorluk Politikası
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bağış ve yardımlar konusunda ilgili mevzuatlara uygun hareket eder.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerini ilgilendiren ticareti geliştirmeye yönelik etkinliklere (fuar organizasyonları vb.) sponsor olabilir.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası öncelik eğitim-öğretim olmak üzere, bölgesel gelişimi destekleyecek konularda/projelerde STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlarına, dernek ve vakıflara nakdi ve ayni yardımda bulunabilir.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını ispat edebilen sanat ve kültür alanındaki projelere de yardımda bulunabilir.
 • Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, öğrencilere, gençlere, kadınlara ve engellilere yönelik toplumsal dayanışmayı güçlendiren etkinliklere (satranç turnuvası vb.) sponsor olabilir.
 • Bütçenin kabul edilmesinden sonra, yardım ve sponsorluk konuları Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilebilir.