bize ulaşın
Ticaret Sicil Müdürlüğü

ANONİM ŞİRKET

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.)

Unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Kasım 2012 tarih 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmese İlişkin Tebliğ” uyarınca; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.

KURULUŞ

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr  adresinden girilerek yapılması gerekmektedir. NOTERE GİTMEDEN ÖNCE ANASÖZLEŞME KONTROLÜ İÇİN TALEP NUMARANIZI MAİL ATABİLİRSİNİZ.

1.Ticaret Siciline kayıt olmak için dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                               

2.Kuruluş bildirim formu(ilgili yerler doldurularak yetkililer tarafından her sayfası imzalanmalıdır-3 nüsha)                                                                                                                                                      

3.Noter tasdikli anasözleşme(4 adet)                                                                                                                                                 

4.Kurucuların ve yetkililerin noter veya muhtar onaylı nüfus sureti ve fotoğraflı ikametgahları-(3 nüsha)    Yabancı uyruklu gerçek kişi ortakların tercüme edilmiş noter onaylı pasaport suretleri,vergi dairesinden alınacak vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numaralarını gösteren belge ayrıca Türkiye'de ikamet ediyor ise noter onaylı ikamet tezkeresi.    Yurt dışında ikamet eden türk vatandaşları için; yurt dışında çalıştığına veya oturduğuna dair o ülkenin ilgili makamlarından alınan belge.                                                                                                                                                   

5.Yetkililerin şirket ünvanı adı altında noter onaylı Tescil Talepnamesi. (3 Nüsha)                                                                                                                                                          

6.Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)

7. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin; açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu  (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

8. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

9. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)

10. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

11. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

12. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

13.  Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

14.  Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı

15.  Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin; imzaları noter onaylı belge.Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için noter onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

 16.  Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte ve tüzel kişi adına, kendisi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. Kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde alınmış tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile tüzel kişi adına yabancı uyruklu bir gerçek kişi belirlenmesi ve bu yabancı uyruklu gerçek kişinin de Türkiye’de ikamet ediyor olması  halinde, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

17.  Yönetim kurulu üyesinin ortaklar dışından atanan yabancı uyruklu tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge ( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

Yabancı uyruklu tüzel ortak / tüzel yetkili var ise esas mukavelede vergi numarası belirtilmelidir.

Tüzel ortak Türk uyruklu fakat ticari ikametgahı İstanbul dışında ise tüzel ortağın kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret sicil numarası /  vergi kimlik numarası ile Mersis numarası esas mukavelede belirtilmelidir

18.  Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

 19.  Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşavirliği izin belgesi ibraz edilmelidir. Yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ise ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış  noter onaylı YETKİ BELGESİ ibraz edilmeli

 20.Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği

ŞUBE AÇILIŞI

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr  adresinden girilerek yapılması gerekmektedir. KONTROL İÇİN Yönetim kurulu kararı ve mersis talep numaranızı mail atabilirsiniz.

 1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                             

2. Merkez Ticaret Sicil Memurluğuna tescil edilmiş olan bütün belgelerin tasdikli sureti ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri.                                                                                                                                              

3. Şube açılışı ile ilgili noterden onaylı Yönetim Kurul Kararı (2 adet)                                                                                                                                                   

4. Şube temsilcilerinin noterden onaylı Tescil Talepnamesi (Şube ünvanı altında düzenlenecektir.)  

5. Taahhütname.

6. Şirket ortaklarının ve Şube temsilcilerinin noterden onaylı nüfus suretleri ve ikametgahları(fotoğraflı).                                                                                                                                                        

7. Merkezin bulunduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre belge.

ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)
 2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (2 nüsha)
 3. Merkezi başka bir ilde ise son yönetim kurulu üyelerini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi sureti

MERKEZ NAKLİ

 1. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil olmak için dilekçe.(Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                               
 2. Merkezin sicil memurluğundan Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge ve Merkez Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olan ana sözleşme ve değişikliklerin tasdikli suretiyle  bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri                                                                                                                                                                                      
 3. Genel kurul karar defterinden noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
 4. Hazirun cetveli aslı
 5. Taahhütname.                                                                                                                                                         
 6. Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri ,ikametgah belgeleri                                                                                                                                         
 7. Temsile yetkili olanların Tescil Talepnameleri.   

 

 

LİMİTED ŞİRKET


Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.

TTK 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

KURULUŞ

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir. NOTERE GİTMEDEN ÖNCE ANASÖZLEŞME KONTROLÜ İÇİN TALEP NUMARANIZI MAİL ATABİLİRSİNİZ.

1.Ticaret Siciline kayıt olmak için dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                               

2.Kuruluş bildirim formu(ilgili yerler doldurularak yetkililer tarafından her sayfası imzalanmalıdır-3 nüsha)                                                                                                                                                      

3.Noter tasdikli anasözleşme(4 adet)                                                                                                                                                 

4.Kurucuların ve yetkililerin noter veya muhtar onaylı nüfus sureti ve fotoğraflı ikametgahları-(3 nüsha)                                                                                                                                                         

5.Yetkililerin şirket ünvanı adı altında noter onaylı imza beyannamesi.(3 Nüsha)                                                                                                                                                           

6.Taahhütname (yetkililer tarafından imzalanmış olmalı.)

7. Pay bedellerinin kanunda veya anasözleşmede belirtilen en az tutarın ödendiğine ilişkin; açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı, soyadı / ünvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam yatırılan  tutarın gösterileceği banka mektubu  (Şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde,  nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az  ¼’ünün tescilden önce, kalan kısmının ise şirketin tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenmesi gerekmektedir.)

8.3 adet yarım kapaklı karton dosya.   

9. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı

10. Dışarıdan seçilen müdürler için görevi kabul ettiğine ilişkin imzalanmış belge. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

11. Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği

12. Tahsil edildi kaşeli ve imzalı banka dekontları (sermayenin onbinde dördünün rekabet kurumunun Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi’nde bulunan 80000011 (IBAN NO:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) no.lu hesabına nakden veya EFT ya da banka havalesi suretiyle yapmaları gerekmektedir.)

13. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişiler tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

14. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

15. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer ayınların kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge.

14.  Ayın ve işletmelerin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

15.  Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazı aslı

16. Reşit olmayan şirket ortağının anne ve babasının ya da anne/babadan herhangi birisinin şirkete ortak olması halinde reşit olmayan ortak için mahkemeden alınmış kayyum atama kararı

17. Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların ve varsa dışarıdan atanan gümrük işlemlerinde yetkili müdürlerin noter tasdikli gümrük müşaviri izin belgesi veya gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi yetkilendirilmiş Gümrük müşavirliği şirketlerinde ortakların Gümrük müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi

19. Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu Kararının bir örneği.

ŞUBE AÇILIŞI

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir. KONTROL İÇİN Yönetim kurulu kararı ve mersis talep numaranızı mail atabilirsiniz.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                             

2. Merkez Ticaret Sicil Memurluğuna tescil edilmiş olan bütün belgelerin tasdikli sureti ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri.                                                                                                                                               

3. Şube açılışı ile ilgili noterden onaylı Genel Kurul Kararı (2 adet)                                                                                                                                                   

4. Şube temsilcilerinin noterden onaylı imza beyannamesi (Şube ünvanı altında düzenlenecektir.)   Şube temsilcisi ortaklar dışından ise görev kabul beyanı.                                                                                                                                                   

5. Taahhütname.

6. Şirket ortaklarının ve Şube temsilcilerinin nüfus suretleri ve ikametgahları(fotoğraflı).                                                                                                                                                        

7. Merkezin bulunduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre belge.

 

 

GERÇEK KİŞİLER (ŞAHIS İŞLETMELERİ)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

 

İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman atanmış olması gibi ehliyeti ilgilendiren hallerde bu durum ve veli, vasi veya yasal danışmanın kimler olduğu tescil edilir. Bu durumların sonradan meydana gelmesi halinde de aynı hüküm uygulanır.

YENİ KAYIT

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe.                                                                                                                                                 

2.Noterde hazırlatılmış Ünvan Tescil Ticaret Beyannamesi (1 adet)                                                                                                                                                     

3.Resimli nüfus cüzdan sureti ve ikametgahı (asıl olacak.)                                                                                                                                                             

4.Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalıdır)                                                                                                                                              

5.Vergi levhası fotokopisi                                                                                                                                                        

6.Faaliyet konusu ikrazatçılık ise:Hazine Müsteşarlığı izin yazısı ,ikrazatçılık beyannamesi(asıl veya noter tasdikli-2 nüsha)                                                                                                                                                             

7. Vergi Dairesi mükellefiyet yazısı 1 ADET

8. sadece Bilanço esasına göre defter tutanların kayıtları yapılmaktadır. (defterlerin noter onaylı sayfalarının fotokopileri)

ŞUBE AÇILIŞI

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)                                                                                                                                            

2. Merkezin bulunduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu’ndan alınmış Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre belge ve Merkez Ticaret Sicil Memurluğuna tescil edilmiş olan bütün belgelerin tasdikli sureti ile bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri.                                                                                                                                               

3. Şube açılışı ile ilgili noterden Tescil Talepnamesi (Mersis kaydı yapıldıktan sonra çıkarılacak.)

4. Taahhütname.

5. Nüfus sureti ve ikametgah (asıl fotoğraflı).                                                                                                                                                        

6. şubeye ilişkin mükellefiyet yazısı. (Vergi Dairesinden alınacak.)

ŞUBE KAPANIŞI

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. şubeye ilişkin mükellefiyet yazısı. (Terk tarihi görülebilmeli. Vergi Dairesinden alınacak.)

3. Mal Beyanı

MERKEZ NAKLİ

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna tescil olmak için dilekçe.(Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.                                                                                                                             

2. Merkez Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmiş olan ana sözleşme ve değişikliklerin tasdikli suretiyle bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri                                                                                                                                                    

3. Tescil Talepnamesi (Yeni bilgileri içerir noterden yapılacak Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben)

4. Merkezin sicil memurluğundan Sicil Yönetmeliğinin 111. maddesine göre alınan belge                 

5. Taahhütname.                                                                                                                                                         

6. resimli nüfus cüzdanı sureti ,ikametgah belgesi                                                                                                                                         

7. vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı ve vergi levhası fotokopisi              

 

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. Vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı (Yeni adresi gösteren)

 

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ- AMAÇ KONU DEĞİŞİKLİĞİ

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. Vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı (Yeni yapılacak işi gösteren)

3. Tescil Talepnamesi (Yeni bilgileri içerir noterden yapılacak Çerkezköy Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben)

 

SERMAYE ARTIRIMI

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. Yeni sermayeyi görebileceğimiz mali tablo

SİGORTA ACENTELİĞİ

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2. Acentelik Vekaletnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)

3. Acentelik Sözleşmesi

SİGORTA ACENTELİĞİ FESHİ

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

1. Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe. (Yetkililer tarafından imzalanmalı ve ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya tasdikli  sureti eklenmelidir.)    

2.    Acentelik sözleşmesi fesihnamesi (Noter onaylı - 2 nüsha)

 

KOOPERATİFLER

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur.

KURULUŞ

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

 1. Dilekçe  (Kooperatif yönetim kurulu üyeleri tarafından müştereken imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede kooperatifin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.)
 2. İlgili Bakanlık tarafından onaylanmış sözleşme kitapçığı (2 nüsha)
 3. Bakanlık izin yazısı aslı
 4. Yönetim kurulu üyelerinin kooperatif unvanı altında imza beyannameleri (1 nüsha)
 5. Taahhütname

ŞUBE AÇILIŞI

Başvurunuzun http://mersis.gumrukticaret.gov.tr adresinden girilerek yapılması gerekmektedir.

 1. Dilekçe (Kooperatif kaşesi ile yetkililer tarafından müştereken imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şubenin ünvanı, sermayesi, merkezi, açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.))
 2. Şube açılışına ilişkin 2 nüsha noter onaylı yönetim kurulu kararı. (bu kararda şubenin ticaret unvanı, açık adresi, Şubeye sermaye ayrılıp ayrılmadığı,  temsilcileri ve temsil şekli açıkça belirtilecektir)
 3. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen Tescil Talepnameleri
 4. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge ve Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü İstanbul dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme değişiklikleri ile son Yönetim Kurulu seçimine ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait Ticaret sicil gazetesi
 5. Taahhütname
29.11.2016 11:18:02BELGE TALEP FORMU
29.11.2016 11:17:09YENİ KAYIT TALEP FORMU
29.11.2016 11:16:55TAAHÜTNAME
29.11.2016 11:16:23GÖREV KABUL BEYANI
29.11.2016 11:16:02KURUCULAR BEYANI